تولید ناخالص داخلیتولید ناخالص داخلی YoYتولید ناخالص داخلی QoQنرخ بهرهنرخ تورمنرخ بیکاریبودجهبدهیحساب جارینرخ ارزجمعیت
168002.40%3.90%0.25%1.70%5.80%-2.80%101.53%-2.30119.89317.30
127500.80%0.20%0.05%0.40%11.50%-2.90%90.90%2.401.24332.88
92407.30%1.90%5.60%1.60%4.10%-2.10%22.40%2.006.141360.72
4901-1.20%-0.40%0.00%3.20%3.60%-7.60%227.20%0.70118.03127.22
36351.20%0.10%0.05%0.80%5.00%0.10%76.90%7.501.2480.52
27350.40%0.30%0.05%0.50%10.20%-4.10%92.20%-1.301.2465.80
25223.00%0.70%0.50%1.30%6.00%-5.80%90.60%-4.401.5663.90
2246-0.90%-0.60%11.25%6.59%4.70%1.90%56.80%-3.662.51201.03
20970.70%0.25%9.50%8.30%5.10%-0.50%13.41%1.5645.53143.70
2071-0.40%-0.10%0.05%0.10%12.60%-2.80%132.60%1.001.2459.69
18775.70%1.20%8.00%5.52%5.20%-4.50%67.72%-1.7061.871233.00
18252.45%0.80%1.00%2.40%6.50%-1.00%89.10%-3.201.1235.35
15613.10%0.50%2.50%2.30%6.20%-1.20%20.48%-2.900.8523.13
13581.60%0.50%0.05%-0.10%23.67%-6.80%92.10%0.801.2446.73
13053.20%0.90%2.00%1.20%3.50%-1.50%33.80%5.801110.2350.22
12612.20%0.50%3.00%4.30%4.78%-2.30%36.90%-1.8013.65122.33
8685.01%2.96%7.75%4.83%5.94%-2.30%26.11%-3.3012178.00247.43
8202.10%-0.50%8.25%8.96%10.10%-1.20%35.85%-7.902.2276.67
8001.10%0.20%0.05%1.10%8.00%-2.30%73.50%10.401.2416.78
7453.80%3.80%2.00%2.60%5.50%6.40%2.68%18.003.7529.99
6510.60%0.00%0.00%0.00%3.10%0.00%35.40%13.500.968.04
6120.00%0.90%21.05%10.90%7.50%-2.60%45.60%-0.908.5141.45
5582.60%0.70%0.00%-0.10%7.50%-1.10%40.60%6.207.469.56
5236.23%8.67%13.00%8.10%23.90%-1.80%11.00%7.10177.30166.21
5183.30%0.90%2.00%-0.60%11.30%-4.30%57.00%-1.303.3638.49
5132.10%0.50%1.50%2.00%3.70%11.10%29.52%11.006.815.11
5080.80%0.20%0.05%0.09%8.50%-2.60%101.50%-1.601.2411.16
4893.78%0.49%1.88%1.07%3.87%-2.00%40.98%11.7330.9123.37
4381.00%6.80%18.39%63.42%7.00%-11.50%49.80%7.106.2829.72
4160.20%0.00%0.05%1.60%8.10%-1.50%74.50%2.701.248.45
3870.60%1.10%2.00%1.48%0.80%-2.50%45.70%-0.7032.8167.01
3845.20%5.20%1.00%3.10%4.20%10.15%16.70%14.913.679.35
3784.30%-0.10%4.50%3.29%8.40%-2.41%31.80%-3.402154.1047.10
369-1.10%14.15%14.38%9.50%-0.78%10.63%8.1226843.0077.45
3511.40%1.40%5.75%5.90%25.40%-4.00%46.10%-5.8010.9952.98
3310.30%0.20%0.20%0.50%4.00%-0.80%44.50%7.305.985.62
3125.60%0.90%3.25%2.80%2.70%-3.90%54.80%4.703.3429.95
2982.80%3.10%0.12%0.10%1.90%1.10%105.50%18.001.305.40
2911.89%-0.09%0.25%-0.30%5.70%-3.15%67.40%2.473.868.13
2770.80%0.40%3.00%5.70%6.60%-0.70%12.80%-3.40598.3817.56
2742.70%1.70%0.50%5.20%3.30%0.60%33.84%2.107.757.22
2723.70%3.70%9.25%11.80%13.10%-9.10%87.10%-2.407.1482.06
2726.40%1.90%4.00%4.30%6.70%-1.40%49.20%3.5044.9797.35
2570.00%0.20%0.05%1.00%8.30%-2.00%57.00%-1.101.245.45
2421.70%0.70%0.05%-1.70%25.90%-12.20%174.90%0.701.2411.06
2373.60%5.00%9.50%5.82%6.00%-8.00%63.30%-1.10101.74188.20
2244.00%8.60%5.50%7.60%5.00%-2.10%13.53%-0.05180.9316.91
2234.21%6.00%0.90%15.10%-5.55%31.34%6.711162.0033.42
2201.00%0.20%0.05%0.00%13.10%-4.90%129.00%0.501.2410.49
[+]