Capro | دارایی ها

Last Quarter:

448B KRW

پارسال:

473B KRW

Capro | دارایی ها

ارزش قیمت سازمان بورس نمودار تاریخی عایدات عملکرد سود - 006380 Capro دارایی ها - 10/18/2018.