032830

76,200.00

تغییر روزانه:

2.14%

سالیانه:

-9.18%قیمت روز سال
Samsung Life 76,200.00 1,600.00 2.14% -9.18%
قیمت روز سال
KOSPI 2170 32.90 1.54% 4.87%