Anglo American | نقدی پرداخت می شود از دارایی های ثابت

پارسال:

2.65B USD