افغانستان دولت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.6 7.1 6.8 6.8 6.8 6.2
بودجه دولت -0.7 -0.4 0.5 0.5 0.5 -0.7
مخارج نظامی 181 177 178 178 178 175
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 174187 177000 186000 186000 186000 191000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 11.9 11.7 11.3 11.3 11.3 11.2
ارزش بودجه دولت -10433 -7800 -6750 -6750 -6750 -6190
[+]