آلبانی - سن بازنشستگی زنان - پیش بینیآلبانی کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 13 13 13 12.7 12.5 11.5
افراد شاغل 1128 1129 1129 1130 1131 1138
افراد بیکار 85 85 84 84 83 80
نرخ مشارکت نیروی کار 68 67.69 67.43 67.08 66.7 64.95
دستمزد 59728 61300 61500 61800 63513 64000
حداقل دستمزد 24000 24000 24000 25000 25147 25000
جمعیت 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.86
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.67 60.67 60.83 61 61
سن بازنشستگی مردان 65 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 24.5 23.83 23.56 23.88 23.5 22.89
نرخ اشتغال 59.2 59.66 59.92 59.95 59.93 59.92
[+]