آلبانی - سن بازنشستگی زنان - پیش بینیآلبانی کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 12.9 13 12.7 12.5 12.3 11.5
افراد شاغل 1137 1129 1130 1131 1133 1138
افراد بیکار 78 84 84 83 83 80
نرخ مشارکت نیروی کار 68 67.51 67.18 66.82 66.48 65.11
دستمزد 60595 61500 61800 63513 64059 64000
حداقل دستمزد 24000 24000 25000 25147 25353 25000
جمعیت 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.86
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.67 60.83 60.67 60.67 61
سن بازنشستگی مردان 65 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 22.6 21.76 21.17 20.36 20.45 18.71
نرخ اشتغال 57.3 56.81 56.11 56.01 56.2 56.18
[+]