الجزایر - جمعیت - پیش بینی


Forecast Data Chart
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.الجزایر کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 11.7 12 12 12 9.1 11.8
افراد بیکار 1440 1437 1489 1500 1511 1605
استخدام تمام وقت 7424 7723 7794 7671 7549 7284
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 41.37 41.25 41.37 41.49 41.56
جمعیت 41.8 42.44 42.63 42.84 43.05 44.93
سن بازنشستگی مردان 60 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60 60 60 60 60 60
افراد شاغل 10858 10779 10677 10768 10858 11085
دستمزد در تولید 40935 41545 41748 41774 41801 39586
نرخ بیکاری جوانان 28.3 28.4 28.37 28.31 28.5 28.27
[+]