الجزایر - جمعیت - پیش بینیالجزایر کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 11.1 12 12 10.8 10.8 11.8
افراد بیکار 1440 1489 1500 1511 1522 1605
استخدام تمام وقت 7424 7794 7671 7549 7427 7284
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 41.25 41.37 41.49 41.61 41.56
جمعیت 41.8 42.63 42.84 43.05 43.26 44.93
سن بازنشستگی مردان 60 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60 60 60 60 60 60
افراد شاغل 10858 10677 10768 10858 10949 11085
دستمزد در تولید 40935 41748 41774 41801 41827 39586
نرخ بیکاری جوانان 26.4 27.27 27.39 27.59 27.31 27.22
[+]