الجزایر - جمعیت - پیش بینی


Algeria Population
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.الجزایر کار گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.7 12 12 12 12 11.8
افراد بیکار 1272 1386 1382 1378 1373 1539
استخدام تمام وقت 7309 7102 7281 7461 7640 7844
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 41.59 41.57 41.56 41.54 41.54
جمعیت 41.2 42 43 41.89 42 44.32
سن بازنشستگی مردان 60 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60 60 60 60 60 60
افراد شاغل 10845 10513 10546 10578 10611 10174
دستمزد در تولید 40935 41001 41361 41721 42080 42035
نرخ بیکاری جوانان 28.3 26.47 26.24 25.98 25.78 25.47
[+]