الجزایر - جمعیت - پیش بینی


Algeria Population
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.الجزایر کار گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.7 12 12 12 12 11.8
افراد بیکار 1440 1440 1440 1440 1440 1440
استخدام تمام وقت 7424 7652 7723 7794 7671 7284
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8
جمعیت 41.2 43 41.82 41.91 42.13 45.28
سن بازنشستگی مردان 60 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60 60 60 60 60 60
افراد شاغل 10858 10810 10869 10929 10917 10659
دستمزد در تولید 40935 41361 41721 42080 42106 41822
نرخ بیکاری جوانان 28.3 29 29 29 29 29
[+]