اتریش - هزینه های مصرف کننده - پیش بینیAustria Consumer Spending
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

اتریش مصرف کننده گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 4 6 7 8 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 1.1 0.06 0.04 0.04 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 1 1.1 1.01 0.96 0.7
هزینه های مصرف کننده 39684 39439 39305 39170 39038 38052
پس انداز های شخصی 13.9 16.64 14.24 13.22 13.7 15.58
تسهیلات اعتباری خریدار 158887 158824 158699 158551 158399 157057
نرخ وام بانکی 1.81 2.05 2.2 2.32 2.43 3.06
قیمت گازوئیل 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.32
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.1 50.98 50.93 50.88 50.84 50.45
بدهی خانوار به درآمد 86.44 86.54 86.37 86.21 86.05 84.3
شرایط اعتماد مصرف کننده -0.9 -4.96 -7.79 -10.21 -12.22 -19.65
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی 3.9 -1.74 -3.92 -5.28 -6.07 -7.03
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی 3.4 0.49 -0.29 -0.92 -1.42 -3.14
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -12 -13.46 -13.93 -14.31 -14.63 -15.88
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 30.9 28.72 27.92 27.2 26.55 22.88
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده 18.8 20.46 21.07 21.62 22.11 24.81
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر 10.9 15.38 18.22 20.35 21.91 25.7
[+]