اتریش - هزینه های مصرف کننده - پیش بینی


Austria Consumer Spending
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.اتریش مصرف کننده گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.2 7 5 3 2 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 1.7 -0.3 1.2 -1.5 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 1.5 0.3 1.1 0.7 0.5
هزینه های مصرف کننده 40543 40814 41395 41272 40865 42940
پس انداز های شخصی 7.53 7.87 13.87 14.05 13.14 13.75
تسهیلات اعتباری خریدار 162364 163299 164066 164804 165515 171303
نرخ وام بانکی 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 2.49
قیمت گازوئیل 1.52 1.44 1.36 1.28 1.21 0.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.1 48.66 48.51 48.45 48.39 48.18
بدهی خانوار به درآمد 84.28 83.78 83.64 83.57 83.5 83.71
شرایط اعتماد مصرف کننده -0.9 8.7 9.12 9.4 9.58 9.92
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی 3.9 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی 3.4 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -12 -12.03 -12.03 -12.03 -12.03 -12.03
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 30.9 30.87 30.87 30.87 30.87 30.87
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده 18.8 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر 10.9 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42
[+]