بلاروس - هزینه های مصرف کننده - پیش بینیبلاروس مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 11354 11053 10704 11718 11627 11601
تسهیلات اعتباری خریدار 3883 4308 4589 4830 5037 5986
قیمت گازوئیل 0.69 0.63 0.59 0.56 0.52 0.44
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.2 1.1 1.22 1.1 1.12 1.11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.7 7.76 7.56 7.48 7.46 7.44
[+]