بلاروس - هزینه های دولت - پیش بینیبلاروس دولت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.3 28 28.2 27.8 27.8 27.5
بودجه دولت 2.9 0.8 0.8 1.4 1.44 1.6
ارزش بودجه دولت -78407 334026 565893 420909 574155 711968
هزینه های دولت 2696 2824 2770 2758 2855 2902
درآمدهای دولت 2682594 2813090 2977475 2894424 3048528 3186405
بدهی های دولت 41965249 42454055 42417418 42413381 42415850 42415643
هزینه های مالی 2761001 2479063 2473026 2473516 2474374 2474437
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 32.69 33.4 34.29 35.19 42.55
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 564 570 564 566 568 556
[+]