بلاروس - هزینه های دولت - پیش بینیبلاروس دولت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.6 28.2 27.8 27.8 27.8 27.5
بودجه دولت 2.9 0.8 1.2 1.2 1.2 1.6
ارزش بودجه دولت 164892 138014 15649 154343 84814 308006
هزینه های دولت 2702 2770 2769 2789 2767 2908
درآمدهای دولت 2693655 2726488 2660444 2795341 2725762 2948858
بدهی های دولت 43978888 45335582 46381271 47392414 48382409 56387894
هزینه های مالی 2528763 2660698 2644795 2640998 2640949 2640851
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 564 564 566 568 569 556
[+]