بلژیک - بودجه دولت - پیش بینیبلژیک دولت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 102 102 99.9 99.9 97.5
بودجه دولت -1 -1.8 -1.8 -0.9 -0.9 -0.8
ارزش بودجه دولت -4468 -3783 -447 -986 -447 3584
هزینه های دولت 25108 25211 25584 25348 25460 26775
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 52.38 52.14 52.08 52.03 51.74
درآمدهای دولت 224454 226199 229632 230780 231928 242173
بدهی های دولت 539714 539130 536559 540081 537860 539627
هزینه های مالی 228976 229982 231157 231766 232375 238589
مخارج نظامی 4290 4268 4237 4230 4222 4220
ارزیابی اعتبار 88.19
درخواست پناهندگی 1810 1327 1292 1315 1336 1322
[+]