بلژیک دولت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 102 99.9 99.9 99.9 97.5
بودجه دولت -1 -1.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8
ارزش بودجه دولت -4468 -447 -986 -447 91.37 3584
هزینه های دولت 25108 25484 25448 25560 25535 26254
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2
درآمدهای دولت 224454 229632 230780 231928 233075 242173
بدهی های دولت 542797 544267 547543 548768 550649 552838
هزینه های مالی 228976 231157 231766 232375 232984 238589
مخارج نظامی 4290 4237 4230 4222 4215 4220
ارزیابی اعتبار 88.19
درخواست پناهندگی 1810 1877 1540 1535 1703 1673
[+]