بلژیک مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 2 1 -2 -1 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 0.6 0.16 0.09 0.09 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.2 0.5 0.9 1.1 1.2 1.4
هزینه های مصرف کننده 54405 55116 55339 55384 55330 56782
درآمد قابل تصرف شخص 89715 89485 88949 89580 88958 89491
پس انداز های شخصی 10.9 10.83 11.12 10.95 10.97 10.98
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.6 60.91 60.98 61.02 61.06 61.19
بدهی خانوار به درآمد 105 106 105 105 105 106
نرخ وام بانکی 1.61 1.61 1.61 1.61 1.86 2.36
تسهیلات اعتباری خریدار 7994527 7883552 7859718 7847019 7844566 7843543
قیمت گازوئیل 1.68 1.66 1.63 1.6 1.57 1.45
شرایط اعتماد مصرف کننده -4 -3.54 -3.56 -3.54 -3.54 -3.55
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی 4 -4.89 -5.36 -5.7 -5.7 -6.55
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی 1 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -9 -12.28 -12.28 -12.28 -12.28 -12.28
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 19 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده 5 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر 3 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24
[+]