بنین - بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی - پیش بینیبنین دولت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.1 19 19 23 23 20
بودجه دولت -5.8 -5.45 -5.4 -5.33 -5.27 -4.86
مخارج نظامی 112 97.58 99.41 104 110 126
ارزیابی اعتبار 30
[+]