بنین - نرخ تورم - پیش بینی


Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar and to subscribe to updates.

Interested? Click here to contact usبنین قیمت ها گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.1 2 2.1 2.2 2.3 1.61
تورم مواد غذایی 9.7 3.8 3.25 2.76 2.5 2.19
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 113 113 113 112 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 113 112 112 112 110
[+]