برزیل قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.56 4.4 4.4 4.5 4.6 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5104 5133 5169 5271 5315 5589
اندازه اصل تورم 3.55 3.4 3.5 3.5 3.45 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 3.46 4.06 4.66 5.25 3.99
قیمت تولید 774 805 817 876 911 1083
قیمت صادرات 130 133 134 134 134 135
قیمت واردات 122 121 122 122 122 124
تورم مواد غذایی 3.33 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6
تغییر قیمت تولید کننده 13.7 16 16 18 18 15
CPI مسکن آب و برق 8864 8761 8722 9037 9259 9540
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4966 4912 4990 5094 5147 5349
[+]