برزیل - اعتباری بخش خصوصی - پیش بینیبرزیل مصرف کننده گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 104 103 102 103 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 0.1 0.5 0.6 0.17 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 2.4 3.8 2.43 3.3 2.1
هزینه های مصرف کننده 1063421 1056694 1106903 1064098 1086816 1162939
اعتبار بخش خصوصی 2904230 2923476 3300000 2950482 2961193 3690000
تسهیلات اعتباری خریدار 1702729 1718510 1742628 1766360 1789764 2008334
نرخ وام بانکی 52.03 52.03 52.03 52.28 52.28 52.28
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.7 24.59 24.65 24.62 24.62 24.63
قیمت گازوئیل 1.1 1.12 1.06 1 0.94 0.75
[+]