برزیل مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 111 110 112 112 113 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 0.5 0.6 0.1 0.3 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 3.8 1.04 3.3 1.08 2.1
هزینه های مصرف کننده 1063421 1104724 1064098 1086816 1087880 1157256
اعتبار بخش خصوصی 2946966 3300000 3005410 3027948 3046688 3690000
تسهیلات اعتباری خریدار 1728103 1752339 1776607 1800739 1824635 2027609
نرخ وام بانکی 52.17 52.17 52.42 52.42 52.42 52.42
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.6 24.52 24.49 24.49 24.5 24.49
قیمت گازوئیل 1.27 1.25 1.23 1.21 1.18 1.1
[+]