بلغارستان - سن بازنشستگی زنان - پیش بینی


Bulgaria Retirement Age - Women
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.بلغارستان کار گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.07 7 7.2 7.2 7 6.5
افراد شاغل 3168 3146 3199 3209 3155 3099
افراد بیکار 232 242 250 257 263 309
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 3.21 3.22 3.33 3.54 6.13
نرخ بیکاری جوانان 12.3 12.09 12.45 12.67 12.81 14.65
هزینه های کار 126 136 136 129 128 130
پست های خالی شغلی 18984 19619 19232 19052 18946 18767
دستمزد 1123 1129 1128 1127 1126 1116
حداقل دستمزد 261 261 261 261 261 340
جمعیت 7.1 7.06 7.06 7.06 7.06 6.97
سن بازنشستگی زنان 61 60 60 60 60 59
سن بازنشستگی مردان 64 64 64 63 63 63
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 54.71 55.36 55.94 55.46 55.06
هزینه زندگی خانواده 1060 1097 1097 1097 1097 1114
هزینه زندگی انفرادی 675 696 696 696 696 691
قسمت مدت زمان اشتغال 68.6 65.38 67.89 67.12 65.54 65.2
بهره وری 126 103 111 126 131 129
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260 968 986 1003 1020 962
دستمزد در تولید 952 955 955 954 954 945
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657 541 551 561 571 537
استخدام تمام وقت 3073 3000 3063 3074 3015 2945
تغییر اشتغال 1 0.35 0.47 0.13 0.25 0.06
نرخ اشتغال 52.3 51.99 53.04 53.33 52.38 51.54
[+]