بلغارستان - سن بازنشستگی زنان - پیش بینی


Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar and to subscribe to updates.

Interested? Click here to contact usبلغارستان کار گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.5 8.4 8 7.9 7.2 7.5
افراد شاغل 3225 3075 3074 3155 3144 3047
افراد بیکار 213 211 215 221 228 277
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 3.37 3.41 3.49 3.66 5.66
نرخ بیکاری جوانان 12.4 11.36 11.84 12.19 12.34 13.93
هزینه های کار 136 119 136 134 122 124
پست های خالی شغلی 18908 18673 18836 18866 18775 18618
دستمزد 1064 1063 1061 1060 1060 1053
حداقل دستمزد 235 230 243 251 251 230
جمعیت 7.1 7.1 7.06 7.06 7.06 6.97
سن بازنشستگی زنان 61 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 64 64 63.5 63.25 63 63
نرخ مشارکت نیروی کار 56.5 53.06 53.68 55.03 54.59 53.7
هزینه زندگی خانواده 1060 1097 1097 1097 1097 1113
هزینه زندگی انفرادی 675 696 696 696 696 692
قسمت مدت زمان اشتغال 64.4 60.81 62.7 62.38 61.59 63.04
بهره وری 111 132 103 111 125 130
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260 951 986 1003 1020 964
دستمزد در تولید 926 929 928 928 927 920
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657 531 551 561 571 539
استخدام تمام وقت 2903 2900 2913 2950 2927 2862
تغییر اشتغال 0.1 0.13 0.14 0.19 0.07 0.04
نرخ اشتغال 53.2 50.68 50.85 52.22 51.94 50.29
[+]