بلغارستان - سن بازنشستگی زنان - پیش بینی


Bulgaria Retirement Age - Women
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.بلغارستان کار گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.4 7.2 7.2 7 7 6.5
افراد شاغل 3099 3192 3249 3188 3126 3213
افراد بیکار 211 197 193 195 196 196
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
نرخ بیکاری جوانان 10.1 9.36 8.68 8.19 7.63 4.96
هزینه های کار 155 144 133 133 160 141
پست های خالی شغلی 18467 18939 18967 18717 19953 19058
دستمزد 1107 1130 1140 1230 1200 1400
حداقل دستمزد 261 261 261 261 295 340
جمعیت 7.1 7.06 7.06 7.06 7.02 6.97
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.17 61.17 61.17 61.33 61.5
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.08 64.08 64.08 64.17 64.25
نرخ مشارکت نیروی کار 54.6 55.97 56.71 55.78 54.88 56.05
هزینه زندگی خانواده 1060 1060 1060 1060 1113 1060
هزینه زندگی انفرادی 675 696 696 696 694 691
قسمت مدت زمان اشتغال 61.7 67.85 66.77 63.38 63.4 64.68
بهره وری 104 116 117 117 117 117
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1260 1360 1360 1360 1360 1400
دستمزد در تولید 1007 970 990 1010 1030 1150
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 657 680 680 680 680 700
استخدام تمام وقت 2962 3030 3086 3038 2982 3050
تغییر اشتغال 0 0.47 0.11 0.23 0.37 0.28
نرخ اشتغال 51.5 52.95 53.93 52.97 52.17 53.73
[+]