بلغارستان - سن بازنشستگی زنان - پیش بینیBulgaria Retirement Age - Women
Please Paste this Code in your Website
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

بلغارستان کار گذشته Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.65 7.4 8.4 8 7.9 7.5
افراد شاغل 3172 3192 3130 3150 3261 3284
افراد بیکار 218 219 223 225 225 225
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 3.14 2.92 2.76 2.56 1.4
نرخ بیکاری جوانان 13.7 13.53 13 13.08 12.86 12.29
هزینه های کار 136 116 119 136 134 124
پست های خالی شغلی 18466 18953 19241 21022 20128 19888
دستمزد 1027 1030 1031 1032 1032 1032
حداقل دستمزد 235 236 230 244 251 230
جمعیت 7.1 7.1 7.1 7.06 7.06 6.97
سن بازنشستگی زنان 61 60.44 60.44 60.05 59.92 59.59
سن بازنشستگی مردان 64 63.67 63.67 63.54 63.5 63.62
بهره وری 111 125 132 103 111 130
قسمت مدت زمان اشتغال 64.4 57.08 59.8 62.28 60.4 60.23
نرخ مشارکت نیروی کار 55.8 55.33 54.02 54.58 56.24 54.83
هزینه زندگی خانواده 1002 1019 1019 1019 1019 1019
هزینه زندگی انفرادی 767 791 787 789 788 788
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1140 1112 1111 1111 1111 1110
دستمزد در تولید 926 949 969 989 1008 1195
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 631 606 606 606 606 606
استخدام تمام وقت 2903 2977 2931 2944 3000 2992
تغییر اشتغال 0.1 0.45 0.1 0.14 0.27 0.18
نرخ اشتغال 52.2 52.55 51.59 52.12 53.92 54.52
[+]