کانادا مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.05 51.9 55.99 56.17 56.09 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 0.36 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 4.03 4.22 4.34 4.41 4.51
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.4 0.38 0.35 0.35 0.35 0.3
هزینه های مصرف کننده 1083677 1096510 1105759 1111853 1123432 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1248172 1267401 1276470 1285571 1294633 1375230
پس انداز های شخصی 3.4 3.72 3.67 3.55 3.55 5
تسهیلات اعتباری خریدار 622367 594000 636252 642776 649231 614000
اعتبار بخش خصوصی 4294167 4339098 4388192 4437693 4487016 4920366
نرخ وام بانکی 3.95 3.7 3.95 4.2 4.45 4.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.4 99.3 99.04 99.03 98.9 98.66
بدهی خانوار به درآمد 171 173 172 172 174 175
قیمت گازوئیل 0.94 0.93 0.91 0.89 0.88 0.81
[+]