کانادا - هزینه های مصرف کننده - پیش بینیکانادا مصرف کننده گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.77 54.84 51.9 54.78 54.78 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 0.38 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 4.05 4.23 4.34 4.41 4.51
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.9 0.26 0.33 0.34 0.34 0.3
هزینه های مصرف کننده 1083677 1093897 1096510 1105759 1111853 1131878
درآمد قابل تصرف شخص 1248172 1258350 1267401 1276470 1285571 1375230
پس انداز های شخصی 3.4 3.52 3.72 3.67 3.55 5
تسهیلات اعتباری خریدار 615914 620864 594000 633720 639887 614000
اعتبار بخش خصوصی 4285348 4327700 4392008 4455222 4518068 5136871
نرخ وام بانکی 3.7 3.7 3.95 3.95 4.2 4.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 99.44 99.49 99.21 99.22 98.84
بدهی خانوار به درآمد 171 173 173 171 171 173
قیمت گازوئیل 1.04 1.06 1 0.95 0.89 0.71
[+]