قیمت روز سال
CEMEX 7.10 0 0% -10.35%

قیمت روز سال
IPC Mexico 35877 93.19 0.26% -15.57%