شیلی مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 46.7 46 49 51 51.4 52.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.5 0.8 1.3 0.87 0.79 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 3.4 3.4 1.82 1.8 3.7
هزینه های مصرف کننده 24443 26216 24719 25274 25225 27866
تسهیلات اعتباری خریدار 22439 22732 23020 23306 23575 25524
اعتبار بخش خصوصی 154113 158076 160780 163416 166025 188855
نرخ وام بانکی 6 5.98 5.98 5.98 6.23 6.48
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 44.89 44.07 44.28 44.21 44.7
قیمت گازوئیل 1.23 1.21 1.19 1.17 1.15 1.06
[+]