شیلی - تسهیلات اعتباری خریدار - پیش بینیشیلی مصرف کننده گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 47 45 46 49 51 52.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.2 0.3 0.8 1.3 0.86 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 3.7 3.4 3.4 1.61 3.7
هزینه های مصرف کننده 24443 23656 26216 24719 25274 28137
تسهیلات اعتباری خریدار 22123 22509 22850 23186 23510 26202
اعتبار بخش خصوصی 151432 154403 156993 159495 161969 185878
نرخ وام بانکی 6.32 6.32 6.57 6.57 6.57 7.07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 44.52 44.89 45.01 45.31 46.42
قیمت گازوئیل 1.24 1.26 1.19 1.13 1.07 0.84
[+]