شیلی - قیمت صادرات - پیش بینی


Forecast Data Chart
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.شیلی قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.7 2.7 2.9 2.7 2.8 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 118 118 119 119 122
قیمت مصرف کننده اصلی 119 119 120 120 121 128
اندازه اصل تورم 1.9 2.06 3 2.09 2.1 3.2
قیمت صادرات 97 95.73 96.11 96.31 96.25 96.22
قیمت واردات 86.72 85.5 85.28 86.29 85.28 85.32
تورم مواد غذایی 3.2 2.6 2.4 3 3.4 3
قیمت تولید 116 117 123 121 127 147
تغییر قیمت تولید کننده 10.1 8 8.6 9 9.4 9.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 109 110 109 111 117
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 126 127 129 129 139
[+]