شیلی - قیمت صادرات - پیش بینیشیلی قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.1 3.1 3 2.8 2.7 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 118 119 119 122 122
قیمت مصرف کننده اصلی 119 120 121 122 122 127
اندازه اصل تورم 2.3 2.8 3 2.9 2.9 2.9
قیمت صادرات 96.4 96.67 96.78 96.77 96.71 96.74
قیمت واردات 88.59 89.86 89.89 89.91 90.97 90.33
تورم مواد غذایی 3.7 3.2 3 3.4 3.4 3.4
قیمت تولید 111 112 113 121 129 112
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 6.2 7.4 7.6 7.8 7.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 111 109 111 113 117
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 126 127 126 128 133
[+]