چین - اطمینان کسب و کار - پیش بینیچین تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 51.2 50.9 51.4 51.6 52 51
شاخص PMI خدمات 52.8 52.8 52.2 52.3 53 52
پی ام آی غیر توليدی 54 54 54.6 53 52.6 52
شاخص PMI تولید 50.8 50.9 51.2 51.6 50.9 53.4
تولید صنعتی 6 6.5 6.4 6.2 6 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.48 0.7 0.3 0.49 0.1 0.3
تولید صنعتی 6.2 6.5 6 6.1 6.2 5.5
میزان سفارشات جدید 52.3 52.58 52.58 52.64 52.63 52.64
تغییرات موجودی انبار 14186 13121 13495 13353 13212 14565
مجموع فروش خودرو 1890000 2390259 2405034 2387178 2389599 2390991
تولید خودرو 1725300 2036789 2044503 2031620 2033828 2034378
ثبت خودرو 1589500 2027668 2049179 2018426 2020696 2024431
سرعت اینترنت 7583 10226 10629 11021 11404 14747
آدرس های IP 98862937 75461774 72038908 68739509 65559121 39428876
تولید فولاد 80196 79506 79993 80124 80033 80017
استخراج معدن 1.3 2.8 1.5 -0.5 -0.4 1.2
استفاده از ظرفیت 76.8 77 77 77.3 77.4 77.5
شاخص رقابتی 5 5 5 5 5 5
رتبه رقابتی 27 27 27 27 27 26
پی ام آی مرکب 52.3 52.5 52.3 51.4 52.4 52.4
تولید سیمان 19618 19432 19710 19757 19680 19704
شاخص فساد مالی 41 41 41 42 42 42
رتبه فساد مالی 77 78 78 94 93 77
سود شرکت سهامی 3388210 5620000 7700000 1720000 3800000 8250000
آسانی کسب و کار 78 79 79 78 78 77
تولید الکتریسیته 555100 538718 540150 540549 540336 540361
[+]