چین تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 50.2 51.4 51.6 52 51.3 51
شاخص PMI خدمات 50.8 52.2 52.3 53 52.38 52
پی ام آی غیر توليدی 53.9 54.6 53 52.6 54.2 52
شاخص PMI تولید 50.1 51.2 51.6 50.9 50.8 50.1
تولید صنعتی 5.9 6.2 6.2 6 6.5 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.48 0.3 0.48 0.1 0.2 0.3
تولید صنعتی 6.1 6 6.1 6.2 5.9 5.5
میزان سفارشات جدید 50.8 51.15 51.24 51.19 51.19 51.19
تغییرات موجودی انبار 14186 13495 13353 13212 13070 14565
مجموع فروش خودرو 2380100 2430592 2329318 2334136 2345062 2342291
تولید خودرو 2002200 2044078 1972771 1975625 1981941 1980111
ثبت خودرو 2046800 2103257 1983887 1984064 2005411 2000438
سرعت اینترنت 7583 10629 11021 11404 11778 14747
آدرس های IP 98862937 72038908 68739509 65559121 62493452 39428876
تولید فولاد 80845 81269 81036 80950 80990 81001
استخراج معدن 3.8 1.5 -0.5 -0.4 2.88 1.2
استفاده از ظرفیت 76.5 77 77.3 77.4 77.5 77.5
شاخص رقابتی 72.61 73.11 73.11 73.11 73.11 75.61
رتبه رقابتی 28 28 28 28 28 28
پی ام آی مرکب 50.5 52.3 51.4 52.4 52.2 52.4
تولید سیمان 22043 20740 20141 20575 20475 20470
شاخص فساد مالی 41 41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77 77 77 77 77 77
سود شرکت سهامی 4917340 7700000 1720000 3800000 4102204 8250000
آسانی کسب و کار 46 79 78 78 78 77
تولید الکتریسیته 533000 577299 564328 566903 566865 566782
[+]