چین - شاخص PMI غیرتولیدی - پیش بینیچین تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 51.3 50.9 51.4 51.6 52 51
شاخص PMI خدمات 51.5 52.8 52.2 52.3 53 52
پی ام آی غیر توليدی 54.2 54 54.6 53 52.6 52
شاخص PMI تولید 50.6 50.9 51.2 51.6 50.9 53.4
تولید صنعتی 6.1 6.1 6.2 6.2 6 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.52 0.7 0.3 0.49 0.1 0.3
تولید صنعتی 6.1 6.5 6 6.1 6.2 5.5
میزان سفارشات جدید 52.2 52.03 52.4 52.35 52.37 52.37
تغییرات موجودی انبار 14186 13121 13495 13353 13212 14565
مجموع فروش خودرو 2103400 2390259 2405034 2387178 2389599 2390991
تولید خودرو 1705200 2036789 2044503 2031620 2033828 2034378
ثبت خودرو 1789900 2027668 2049179 2018426 2020696 2024431
سرعت اینترنت 7583 10226 10629 11021 11404 14747
آدرس های IP 98862937 75461774 72038908 68739509 65559121 39428876
تولید فولاد 81241 80816 81379 81399 81280 81289
استخراج معدن 2 2.8 1.5 -0.5 -0.4 1.2
استفاده از ظرفیت 76.8 77 77 77.3 77.4 77.5
شاخص رقابتی 5 5 5 5 5 5
رتبه رقابتی 27 27 27 27 27 26
پی ام آی مرکب 52 52.5 52.3 51.4 52.4 52.4
تولید سیمان 20018 19284 19680 19657 19593 19620
شاخص فساد مالی 41 41 41 42 42 42
رتبه فساد مالی 77 78 78 94 93 77
سود شرکت سهامی 3903810 5620000 7700000 1720000 3800000 8250000
آسانی کسب و کار 78 79 79 78 78 77
تولید الکتریسیته 640000 568115 577395 572526 572807 572871
[+]