چین - شاخص PMI غیرتولیدی - پیش بینی


China Non Manufacturing PMI
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.چین تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 51.5 51.7 50.9 51.4 51.6 51
پی ام آی غیر توليدی 54.6 54.5 54 54.6 53 52
شاخص PMI تولید 51 51.2 50.9 51.2 51.6 53.4
شاخص PMI خدمات 52.3 51.9 52.8 52.2 52.3 52
تولید صنعتی 6 7.1 6.5 6.4 6.2 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.33 0.19 0.7 0.3 0.6 0.3
تولید صنعتی 6.6 6.4 6.5 6 7.05 5.5
میزان سفارشات جدید 53.3 53.51 52.99 53.01 52.99 52.99
تغییرات موجودی انبار 10816 11088 11168 11249 11184 10896
مجموع فروش خودرو 2656300 2557133 2701314 1942269 2567769 2370113
تولید خودرو 2199100 2279017 2307418 1654365 2237577 2035059
ثبت خودرو 2168600 2153980 2422434 1673058 2115781 2038473
شاخص اقتصادی مقدم 101 102 102 104 100 107
سرعت اینترنت 7583 10781 11056 11465 11849 11770
آدرس های IP 98862937 79012724 75461774 72038908 68739509 39428876
تولید فولاد 73980 65852 65633 65726 65776 65755
استخراج معدن -1.1 0.9 0.8 0.5 -0.47 1.2
استفاده از ظرفیت 76.5 77 78 78 78.3 78.5
شاخص رقابتی 5 4.96 4.99 4.96 4.98 4.96
رتبه رقابتی 27 28 29 28 28 29
پی ام آی مرکب 51.8 51.7 52.5 52.3 51.4 52.4
تولید سیمان 15443 21144 21522 21966 21426 21642
شاخص فساد مالی 41 41 41 41 41 42
رتبه فساد مالی 77 78 78 78 81 77
سود شرکت سهامی 1553320 3700000 5620000 7700000 1720000 8250000
آسانی کسب و کار 78 79 79 78 78 87
تولید الکتریسیته 569900 538374 539433 537392 536463 526345
[+]