چین - شاخص PMI غیرتولیدی - پیش بینی


China Non Manufacturing PMI
width
height
The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.چین تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 51.5 50.9 51.4 51.6 52 51
شاخص PMI خدمات 53.9 52.8 52.2 52.3 53 52
پی ام آی غیر توليدی 55 54 54.6 53 52.6 52
شاخص PMI تولید 51 50.9 51.2 51.6 50.9 53.4
تولید صنعتی 6 6.5 6.4 6.2 6 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.36 0.7 0.3 0.51 0.1 0.3
تولید صنعتی 6 6.5 6 6.1 6.2 5.5
میزان سفارشات جدید 53.2 52.58 52.58 52.64 52.63 52.64
تغییرات موجودی انبار 14186 13050 13612 13518 13424 14791
مجموع فروش خودرو 2270000 2390259 2405034 2387178 2389599 2390991
تولید خودرو 1930800 2036789 2044503 2031620 2033828 2034378
ثبت خودرو 1874200 2027668 2049179 2018426 2020696 2024431
سرعت اینترنت 7583 10226 10629 11021 11404 14747
آدرس های IP 98862937 75461774 72038908 68739509 65559121 39428876
تولید فولاد 81127 80426 80796 80955 80892 80867
استخراج معدن 2.7 2.8 1.5 -0.5 -0.4 1.2
استفاده از ظرفیت 76.8 77 77 77.3 77.4 77.5
شاخص رقابتی 5 5 5 5 5 5
رتبه رقابتی 27 27 27 27 27 26
پی ام آی مرکب 53 52.5 52.3 51.4 52.4 52.4
تولید سیمان 21521 19472 19740 19818 19729 19754
شاخص فساد مالی 41 41 41 42 42 42
رتبه فساد مالی 77 78 78 94 93 77
سود شرکت سهامی 2729830 5620000 7700000 1720000 3800000 8250000
آسانی کسب و کار 78 79 79 78 78 77
تولید الکتریسیته 555100 529145 530354 530453 530392 530407
[+]