چین - مجموع فروش خودرو - پیش بینیچین تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 50.8 51.4 51.6 52 51.3 51
شاخص PMI خدمات 53.1 52.2 52.3 53 52.37 52
پی ام آی غیر توليدی 54.9 54.6 53 52.6 54.2 52
شاخص PMI تولید 50 51.2 51.6 50.9 50.8 50.1
تولید صنعتی 5.8 6.2 6.2 6 6.5 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 0.3 0.49 0.1 0.2 0.3
تولید صنعتی 5.7 6 6.1 6.2 5.9 5.5
میزان سفارشات جدید 52 52.38 52.32 52.35 52.34 52.34
تغییرات موجودی انبار 14186 13495 13353 13212 13070 14565
مجموع فروش خودرو 2394100 2400714 2315606 2316327 2325808 2324327
تولید خودرو 2024800 2033708 1968249 1969830 1975743 1974179
ثبت خودرو 2060500 2079885 1975220 1973840 1992565 1988903
سرعت اینترنت 7583 10629 11021 11404 11778 14747
آدرس های IP 98862937 72038908 68739509 65559121 62493452 39428876
تولید فولاد 80326 80336 80218 80098 80113 80133
استخراج معدن 2.2 1.5 -0.5 -0.4 1.86 1.2
استفاده از ظرفیت 76.5 77 77.3 77.4 77.5 77.5
شاخص رقابتی 72.61 5 5 5 5 5
رتبه رقابتی 28 27 27 27 27 27
پی ام آی مرکب 52.1 52.3 51.4 52.4 52.2 52.4
تولید سیمان 20781 19754 19802 19766 19771 19772
شاخص فساد مالی 41 41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77 77 77 77 77 77
سود شرکت سهامی 4424870 7700000 1720000 3800000 4010714 8250000
آسانی کسب و کار 78 79 78 78 78 77
تولید الکتریسیته 640500 594409 588557 589466 589375 589346
[+]