ساحل عاج تولید ناخالص داخلی گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 7.7 6.7 7.1 6.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 40.39 43.1 44.8 44.8 44.8 47
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000 21696884688 22321525860 22946167032 22946167032 29278709582
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000 4939345730 4957862490 4994896010 5309704076 5601737800
تولید ناخالص داخلی سرانه 1633 1676 1566 1566 1691 1689
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3601 3695 3453 3453 3729 3724
[+]