قیمت روز سال
Bright Horizons Family Solutions 169.02 -1.09 -0.64% 11.22%
Care.com 14.97 -0.03 -0.20% 21.41%
DHI Group 1.91 -0.01 -0.52% -42.30%
eBay 50.52 0.09 0.18% 45.38%
EverQuote Inc 36.84 -0.82 -2.18% -2.33%
Phoenix New Media 2.51 0.01 0.40% -19.81%
Farfetch 54.75 0.10 0.18% 454.15%
SouFun 13.87 -0.05 -0.36% 622.40%
TrueCar 4.06 0.07 1.72% -18.15%
Travelzoo 9.58 0.13 1.38% -2.94%

قیمت روز سال
Russell 2000 1836 16.23 0.89% 14.56%