کرواسی - افراد شاغل - پیش بینیکرواسی کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.5 8.7 8.6 8.5 8.6 8.3
افراد شاغل 1671 1649 1642 1674 1675 1657
افراد بیکار 134111 155193 155808 146793 146064 149672
نرخ بیکاری بلند مدت 4 2.97 3.09 2.91 2.67 2.45
نرخ بیکاری جوانان 23.9 22.1 21.43 20.89 20.44 18.73
هزینه های کار 94.7 92.54 92.5 92.5 92.5 92.5
بهره وری 101 101 101 101 101 101
دستمزد 6206 6170 6320 6229 6229 6600
دستمزد در تولید 5742 5650 6000 5758 5758 6500
حداقل دستمزد 466 466 495 495 495 525
جمعیت 4.11 4.11 4.08 4.08 4.08 4.05
سن بازنشستگی زنان 62 62 62.25 62 62 62.5
سن بازنشستگی مردان 65 65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 79.8 81.41 81.31 81.21 83.18 81.16
نرخ مشارکت نیروی کار 51.2 51.38 51.08 51.22 51.35 51.24
استخدام تمام وقت 1513 1542 1532 1562 1568 1549
تغییر اشتغال 1 0.98 1.04 0.97 0.98 0.99
نرخ اشتغال 61.1 60.96 60.62 62.2 62.81 62.53
[+]