کرواسی - عرضه پول M1 - پیش بینیکرواسی پول گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.5 2.5 3 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.26 0.26 0.76 0.76 0.76 1.26
عرضه پول M0 29297 29331 28071 27909 28156 28134
عرضه پول M1 112131 113576 117265 120913 124525 158393
ذخایر ارزی 16434 16464 16430 16442 16442 16442
ترازنامه بانک 404559 407441 409943 412511 415052 439487
وام به بخش خصوصی 29221 29041 28770 28533 28322 27150
نرخ بهره سپرده 0 0 0.5 0.5 0.5 1
نسبت ذخیره نقدی 12 11.99 11.99 11.99 11.98 11.96
ترازنامه بانک مرکزی 125909 125568 125488 125525 125522 125522
[+]