کرواسی - عرضه پول M1 - پیش بینی


Croatia Money Supply M1
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.کرواسی پول گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 1.25
عرضه پول M0 25777 26010 25697 25605 25664 25665
عرضه پول M1 101972 103194 105925 108429 110939 136383
ذخایر ارزی 15920 16026 16074 16056 16066 16063
ترازنامه بانک 397711 398889 400977 403047 405096 426450
وام به بخش خصوصی 29572 29323 29031 28766 28531 27158
نرخ بهره سپرده 0 0 0 0.5 0.5 1
نسبت ذخیره نقدی 12 11.99 11.99 11.98 11.98 11.95
ترازنامه بانک مرکزی 121378 121973 122025 122040 122055 122051
[+]