قبرس - CPI حمل و نقل - پیش بینیقبرس قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.5 2.1 1.8 2 2.1 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 103 100 100 104 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 101 101 101 104 106
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 117 118 117 118 119
قیمت تولید 102 101 112 100 100 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 0.35 -0.08 0.31 0.18 0.27
CPI مسکن آب و برق 106 107 107 107 106 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 98.13 98.55 101 105 104
تورم مواد غذایی 3.4 1.5 1.8 2 1.7 2
[+]