جمهوری چک - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - پیش بینیجمهوری چک قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.3 2.4 2.2 2.1 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 105 104 104 104 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 203 203 107 108 212
قیمت مصرف کننده اصلی 107 108 109 109 110 113
اندازه اصل تورم 2.04 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 112 113 112 113 114
قیمت تولید 101 102 102 102 104 107
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 3.3 3.6 3.1 2.8 2.2
قیمت صادرات 96.1 96.55 96.56 96.57 96.56 96.56
قیمت واردات 95.7 96.4 96.47 96.49 96.49 96.5
CPI مسکن آب و برق 152 152 152 153 155 159
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 106 107 107 110 111
تورم مواد غذایی -0.1 1.8 1.7 2 2.5 3
[+]