جمهوری چک - تولید ناخالص داخلی از کشاورزی - پیش بینیجمهوری چک تولید ناخالص داخلی گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 3 3.3 3.4 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 216 218 220 220 220 221
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1181 1208 1216 1221 1219 1281
تولید ناخالص ملی 4735267 4877325 4891531 4896266 4886796 5174335
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 316 316 328 326 326 336
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779 23000 23500 23500 23500 24000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32606 33100 34100 34100 34100 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17277 21034 21495 17864 17830 22314
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58978 60427 64927 60983 60865 64107
تولید ناخالص داخلی از ساخت 287180 294308 295614 296944 296370 312230
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143998 143571 146121 148894 148606 152314
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202696 201166 202361 209588 209182 213416
[+]