جمهوری چک قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.2 2.4 2.3 2.2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 105 104 105 104 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 204 107 108 108 212
قیمت مصرف کننده اصلی 108 108 108 109 110 112
اندازه اصل تورم 1.86 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 112 112 113 112 113
قیمت تولید 102 102 102 104 104 107
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 3.6 3.1 2.8 2.6 2.2
قیمت صادرات 97 96.91 96.93 96.92 96.93 96.92
قیمت واردات 97.4 97.53 97.55 97.54 97.55 97.54
CPI مسکن آب و برق 154 153 154 155 157 159
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 107 108 110 109 111
تورم مواد غذایی 0.2 1.7 2 2.5 0.16 3
[+]