جمهوری چک - پس انداز های شخصی - پیش بینیجمهوری چک مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 111 110 111 111 107 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 -0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 4 3.7 4.27 4.27 2.2
هزینه های مصرف کننده 561 565 571 580 579 599
پس انداز های شخصی 10.36 10.27 8.73 10.27 9.64 9.88
تسهیلات اعتباری خریدار 239939 243749 246500 249163 251741 271545
اعتبار بخش خصوصی 2984756 3056802 3107919 3156665 3203150 3535553
قیمت گازوئیل 1.54 1.4 1.32 1.25 1.16 0.99
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.5 31.8 31.85 31.92 31.99 32.45
بدهی خانوار به درآمد 56.64 57.58 57.26 56.94 56.62 55.99
[+]