جمهوری چک کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.8 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6
افراد بیکار 215622 209047 211425 206805 208285 207124
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 0.66 0.73 0.64 0.72 0.62
نرخ بیکاری جوانان 6.3 6.36 6.21 6.21 6.18 6.18
هزینه های کار 116 117 122 120 118 122
پست های خالی شغلی 316884 315999 313847 312546 311982 311696
دستمزد 31851 33500 32000 31851 30624 38000
دستمزد در تولید 32355 31500 32000 32353 30885 34500
حداقل دستمزد 469 469 510 510 510 550
جمعیت 10.61 10.61 10.64 10.64 10.64 10.66
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.67 63.17 62.67 62.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.33 63.5 63.33 63.33 63.67
نرخ مشارکت نیروی کار 60.5 60.64 60.53 60.67 60.82 60.76
هزینه زندگی خانواده 20500 18300 18039 20075 19625 18800
هزینه زندگی انفرادی 15500 16310 15497 15090 14683 14643
قسمت مدت زمان اشتغال 324 325 323 325 323 326
بهره وری 108 109 110 110 110 110
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 35400 35400 33295 33665 37000
رشد دستمزد 6.2 4.8 4.5 4 5.36 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 15600 15600 15015 15174 16200
افراد شاغل 5257 5264 5264 5278 5260 5267
تغییر اشتغال 0.6 0.32 0.55 0.51 0.44 0.47
نرخ اشتغال 74.7 75.3 75.25 75.65 75.98 76.85
استخدام تمام وقت 4818 4843 4831 4847 4865 4868
[+]