جمهوری چک - جمعیت - پیش بینی


Czech Republic Population
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.جمهوری چک کار گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.9 3.9 3.9 4 4.2 5
افراد بیکار 289228 288604 283009 286441 286740 296035
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 0.84 0.89 0.97 1.07 2.18
نرخ بیکاری جوانان 4.9 4.41 4.67 4.87 5.08 7.12
هزینه های کار 108 109 109 109 107 104
پست های خالی شغلی 230728 245382 254303 253612 247808 149860
دستمزد 29050 28506 29156 28772 29416 29070
دستمزد در تولید 28981 28628 29569 28758 29638 29287
حداقل دستمزد 478 478 478 478 478 550
جمعیت 10.57 10.62 10.62 10.62 10.62 10.65
سن بازنشستگی زنان 61.8 62 62 62 62 61
سن بازنشستگی مردان 63.2 63 63 63 63 63
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 60.29 60.33 60.5 60.44 60.31
هزینه زندگی خانواده 17900 18171 18142 18112 18083 18001
هزینه زندگی انفرادی 12600 12241 12107 11973 11839 12456
قسمت مدت زمان اشتغال 318 319 318 316 314 285
بهره وری 124 101 110 122 113 112
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 35400 35400 35400 35400 37000
رشد دستمزد 4.2 2.6 2.7 3.87 2.8 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 15600 15600 15600 15600 16200
افراد شاغل 5263 5260 5260 5257 5254 5217
تغییر اشتغال 0.8 0.26 0.27 0.33 0.22 0.08
نرخ اشتغال 74.1 74.14 74.15 74.1 74.06 73.45
استخدام تمام وقت 4806 4790 4785 4783 4779 4738
[+]