جمهوری چک - جمعیت - پیش بینی


Czech Republic Population
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


جمهوری چک کار گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.5 3.9 3.9 3.9 4 5
افراد بیکار 265469 266938 277716 275825 276866 284923
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 1.09 1.16 1.25 1.36 2.24
نرخ بیکاری جوانان 7.2 7.16 7.32 7.49 7.66 8.89
هزینه های کار 108 104 106 108 108 104
پست های خالی شغلی 213790 212878 209032 199620 187731 104316
دستمزد 29050 29064 27861 29140 27892 28756
دستمزد در تولید 28981 29357 27989 29420 28201 29075
حداقل دستمزد 407 368 418 426 427 400
جمعیت 10.57 10.6 10.62 10.62 10.62 10.65
سن بازنشستگی زنان 61.8 62 62 62 62 61
سن بازنشستگی مردان 63.2 63 63 63 63 63
نرخ مشارکت نیروی کار 60 60.11 60.01 60.06 60.1 60.03
هزینه زندگی خانواده 17900 18201 18142 18112 18083 18039
هزینه زندگی انفرادی 12600 12375 12107 11973 11839 11910
قسمت مدت زمان اشتغال 314 318 317 316 314 290
بهره وری 124 113 101 110 122 112
رشد دستمزد 4.2 2.4 2.6 2.7 3.87 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 14001 14195 14291 14388 14074
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 31311 31993 32334 32675 31627
افراد شاغل 5257 5249 5246 5247 5243 5214
تغییر اشتغال 0.8 0.36 0.26 0.27 0.33 0.1
نرخ اشتغال 73.3 73.26 73.22 73.17 73.12 72.66
استخدام تمام وقت 4758 4729 4725 4721 4717 4685
[+]