جمهوری چک - جمعیت - پیش بینیجمهوری چک کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.1 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6
افراد بیکار 231565 236357 225138 229276 225615 226433
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 0.69 0.58 0.64 0.54 0.5
نرخ بیکاری جوانان 8.4 8.22 8.46 8.5 8.56 8.59
هزینه های کار 120 118 121 125 125 131
پست های خالی شغلی 309996 285922 284645 283728 283351 283203
دستمزد 30265 32000 33500 32000 31490 38000
دستمزد در تولید 29920 30500 31500 32000 31306 34500
حداقل دستمزد 478 478 478 510 519 550
جمعیت 10.61 10.61 10.61 10.64 10.64 10.66
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.67 62.67 63.17 63 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.33 63.33 63.5 63 63.67
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 60.73 60.61 60.49 60.61 60.7
هزینه زندگی خانواده 17900 18300 18300 18039 18101 18800
هزینه زندگی انفرادی 12600 11973 11839 12009 12179 12456
قسمت مدت زمان اشتغال 320 321 324 322 324 325
بهره وری 103 110 110 110 110 110
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 35400 35400 35400 32307 37000
رشد دستمزد 6.6 5.1 4.8 4.5 4 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 15600 15600 15600 14267 16200
افراد شاغل 5289 5318 5319 5318 5337 5401
تغییر اشتغال 0.5 0.51 0.25 0.47 0.42 0.4
نرخ اشتغال 74.2 75.22 75.3 75.25 75.66 76.86
استخدام تمام وقت 4794 4840 4837 4825 4837 4856
[+]