جمهوری چک - سن بازنشستگی زنان - پیش بینی


Czech Republic Retirement Age - Women
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.جمهوری چک کار گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3 3.4 3.4 3.6 3.7 4.6
افراد بیکار 229632 227506 231340 220597 223726 220984
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 0.89 0.97 1.07 1.18 2.18
نرخ بیکاری جوانان 7.2 7.54 7.54 7.74 7.73 7.79
هزینه های کار 120 119 118 121 125 131
پست های خالی شغلی 283243 295570 320075 331033 335486 338242
دستمزد 30265 32000 32000 33500 32000 38000
دستمزد در تولید 29920 31000 30500 31500 32000 34500
حداقل دستمزد 478 478 478 478 510 550
جمعیت 10.61 10.62 10.62 10.62 10.66 10.65
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.67 62.67 62.67 63.17 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.33 63.33 63.33 63.5 63.67
نرخ مشارکت نیروی کار 60.4 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3
هزینه زندگی خانواده 17900 18300 18300 18300 18039 18800
هزینه زندگی انفرادی 12600 12600 12600 12600 12600 12600
قسمت مدت زمان اشتغال 320 318 316 314 311 285
بهره وری 103 109 110 110 110 110
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 35400 35400 35400 35400 37000
رشد دستمزد 6.6 5.9 5.1 4.8 4.5 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 15600 15600 15600 15600 16200
افراد شاغل 5258 5260 5257 5254 5250 5217
تغییر اشتغال 0.5 0.44 0.51 0.25 0.47 0.4
نرخ اشتغال 74.3 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7
استخدام تمام وقت 4809 4782 4782 4782 4782 4782
[+]