جمهوری چک - دستمزد در تولید - پیش بینی


Czech Republic Average Monthly Wages in Manufacturing
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.جمهوری چک کار گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.7 3.9 3.9 4 4.2 5
افراد بیکار 280899 272098 281834 288663 292861 296789
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 0.84 0.89 0.97 1.07 2.18
نرخ بیکاری جوانان 5.8 6.55 6.73 6.84 7 8.52
هزینه های کار 114 109 112 110 111 111
پست های خالی شغلی 239254 242723 256210 258257 250888 203764
دستمزد 31646 30000 32000 32000 33500 38000
دستمزد در تولید 31298 29000 31000 30500 31500 34500
حداقل دستمزد 478 478 478 478 478 550
جمعیت 10.57 10.62 10.62 10.62 10.62 10.65
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.67 62.67 62.67 62.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.33 63.33 63.33 63.33 63.67
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 60.29 60.33 60.5 60.44 60.31
هزینه زندگی خانواده 17900 18300 18300 18300 18300 18800
هزینه زندگی انفرادی 12600 12520 12520 12520 12520 12456
قسمت مدت زمان اشتغال 318 319 318 316 314 285
بهره وری 117 113 112 112 112 112
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 35400 35400 35400 35400 37000
رشد دستمزد 5.3 2.6 2.7 4.03 2.8 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 15600 15600 15600 15600 16200
افراد شاغل 5263 5260 5260 5257 5254 5217
تغییر اشتغال 0.8 0.26 0.27 0.33 0.22 0.08
نرخ اشتغال 74.1 74.14 74.15 74.1 74.06 73.45
استخدام تمام وقت 4806 4790 4785 4783 4779 4738
[+]