دانمارک - تسهیلات اعتباری خریدار - پیش بینی


Denmark Consumer Credit
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.دانمارک مصرف کننده گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.2 7.28 6.55 5.81 5.1 4.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 0.28 0.06 0.08 0.06 0.07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 1.2 1.1 1.07 0.5 0.6
هزینه های مصرف کننده 224682 224545 223972 223845 223600 221204
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 1061142 1066277 1071411 1076545 1128681
پس انداز های شخصی 10.28 14.82 14.53 10.04 7.82 8.26
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 115 114 114 113 109
بدهی خانوار به درآمد 241 240 238 235 232 209
تسهیلات اعتباری خریدار 19034 19034 19075 19085 19056 18301
قیمت گازوئیل 2.01 2.03 2.04 2.03 2.02 1.9
شرایط اعتماد مصرف کننده 16 11.45 9.72 8.14 6.7 -1.05
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی 13 8.65 7.38 6.24 5.21 -0.04
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی 15.7 13.76 13.56 13.37 13.18 11.89
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -3 -4.38 -4.76 -5.08 -5.36 -6.53
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 17.4 15.65 14.97 14.33 13.75 10.31
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده 29.4 30.09 29.89 29.69 29.49 27.98
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر -10.4 -4.27 -2.51 -0.96 0.39 6.75
[+]