دانمارک - تسهیلات اعتباری خریدار - پیش بینی


Denmark Consumer Credit
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.دانمارک مصرف کننده گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.3 8.83 8.83 5.1 8.88 4.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 0.24 0.11 0.16 0.14 0.15
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 1.66 1.04 0.5 1.19 0.6
هزینه های مصرف کننده 227012 229413 226933 232914 231203 244467
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 1073475 1079649 1085824 1093360 1206126
پس انداز های شخصی 7.54 14.53 10.04 7.82 12.97 8.26
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 117 117 117 117 117
بدهی خانوار به درآمد 244 242 239 237 233 208
تسهیلات اعتباری خریدار 19034 19075 19085 19056 19019 18301
قیمت گازوئیل 1.96 1.88 1.77 1.67 1.57 1.1
شرایط اعتماد مصرف کننده 16 17.1 17.12 17.12 17.12 17.12
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی 13 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی 15.7 13.99 13.99 13.99 13.99 13.99
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -3 -3.24 -3.24 -3.24 -3.24 -3.24
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 17.4 18.03 18.03 18.03 18.03 18.03
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده 29.4 29.88 29.88 29.88 29.88 29.88
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر -10.4 -9.27 -9.28 -9.28 -9.28 -9.28
[+]