دانمارک - تسهیلات اعتباری خریدار - پیش بینیدانمارک مصرف کننده گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 9.2 9.1 7.8 7.7 5.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 3.2 1.1 1.5 2.1 0.8
هزینه های مصرف کننده 225452 225253 231314 230863 230309 242787
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 1079649 1085824 1093360 1100897 1206126
پس انداز های شخصی 17.38 10.35 8.61 16.82 14.65 10.68
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 116 114 114 113 113 112
بدهی خانوار به درآمد 241 228 224 224 224 211
تسهیلات اعتباری خریدار 18978 19055 19099 19101 19125 19191
قیمت گازوئیل 2 2.06 1.95 1.84 1.74 1.16
شرایط اعتماد مصرف کننده 16 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی 13 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی 15.7 13.99 13.99 13.99 13.99 13.99
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -3 -3.24 -3.24 -3.24 -3.24 -3.24
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 17.4 18.03 18.03 18.03 18.03 18.03
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده 29.4 29.88 29.88 29.88 29.88 29.88
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر -10.4 -9.28 -9.28 -9.28 -9.28 -9.28
[+]