گینه استوایی - حساب جاری - پیش بینیگینه استوایی تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
حساب جاری -743 384 196 283 371 322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 -5.7 -5 -5 -5 -16.83
تولید نفت خام 171 168 168 168 168 168
شاخص تروریسم 0 0 0 0 0 0
[+]