گینه استوایی - حساب جاری - پیش بینیگینه استوایی تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
حساب جاری -743 384 384 196 283 322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 -5.7 -5.7 -5 -5 -16.83
تولید نفت خام 176 175 175 175 175 175
شاخص تروریسم 0 0.16 0.16 0.19 0.21 0.3
[+]