استونی - قیمت صادرات - پیش بینیاستونی قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.5 3.2 2.9 2.5 2.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210 210 209 212 215 219
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 109 108 109 111 113
قیمت مصرف کننده اصلی 105 106 105 105 107 108
اندازه اصل تورم 1.2 1.48 1.54 1.59 1.63 1.68
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 128 128 130 130 139
قیمت تولید 113 115 115 115 116 120
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 3.4 3.3 2.5 2.4 2
قیمت صادرات 336 337 337 338 338 338
قیمت واردات 147 148 148 148 148 148
CPI مسکن آب و برق 341 337 338 339 339 339
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 192 188 191 190 196 199
تورم مواد غذایی 1.7 4.5 4 4.3 4.17 5
[+]