استونی - قیمت صادرات - پیش بینیاستونی قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.7 2.9 2.5 2.4 2.8 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211 209 212 215 217 220
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 108 109 111 113 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106 106 106 109 110 113
اندازه اصل تورم 2.2 2.68 2.9 3.06 3.15 3.32
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 127 129 131 132 133 143
قیمت تولید 115 119 120 116 118 128
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 3.3 2.5 2.4 2.6 2
قیمت صادرات 341 343 343 343 343 343
قیمت واردات 147 147 147 147 147 147
CPI مسکن آب و برق 342 346 349 352 355 382
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191 191 190 196 197 201
تورم مواد غذایی 3.5 4 4.3 4.17 4.47 5
[+]