قیمت روز سال
Valaris plc 0.32 -0.01 -4.45% -96.35%

قیمت روز سال
S&P 500 3072 11.42 0.38% 11.94%