منطقه یورو قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.2 1.9 1.9 1.8 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 105 105 106 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103 104 104 105 105 108
اندازه اصل تورم 1.1 1.5 1.5 1.5 1.6 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 111 112 112 113 116
قیمت تولید 105 106 105 106 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 3.6 2.1 2.2 2.3 2.2
قیمت واردات 101 102 104 105 106 108
تورم مواد غذایی 1.6 2 2 2.1 2.2 2
CPI مسکن آب و برق 105 104 104 105 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 105 105 108 108 109
[+]