منطقه یورو دولت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 86 85.2 85.2 85.2 84.4
بودجه دولت -0.9 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
هزینه های دولت 542 550 551 548 553 573
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 46.8 46.5 46.5 46.5 46.8
بدهی های دولت 9685501 9890000 10500000 10500000 10500000 11500000
ارزیابی اعتبار 13.59
[+]