منطقه یورو - بودجه دولت - پیش بینیمنطقه یورو دولت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 86 86 85.2 85.2 84.4
بودجه دولت -0.9 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.6
هزینه های دولت 542 544 551 551 554 576
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 46.8 46.8 46.5 46.5 46.8
بدهی های دولت 9685501 9890000 9890000 10500000 10500000 11500000
ارزیابی اعتبار 13.59
[+]