منطقه یورو مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.7 -2.2 -1.8 -2 -2.6 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 -0.4 0.5 0.4 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2.2 2.5 2.4 2.6 2.3
هزینه های مصرف کننده 1419 1436 1444 1436 1448 1498
درآمد قابل تصرف شخص 1758164 1810000 1830000 1850000 1870000 1980000
پس انداز های شخصی 12.08 11.5 11.1 10.7 10.7 10.5
اعتبار بخش خصوصی 13357626 13800000 14000000 14200000 14400000 15400000
نرخ وام بانکی 2.01 2.02 2.02 2.02 2.27 2.77
تسهیلات اعتباری خریدار 676704 705000 709000 711000 715000 732000
شاخص خوشبینی اقتصادی 110 110 110 109 109 108
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.8 57 55 55 55 53.7
بدهی خانوار به درآمد 94 92.5 89.9 89.9 89.9 87.1
شرایط اعتماد مصرف کننده -5.3 2.3 2.41 2.46 2.46 2.54
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی -0.5 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی -0.7 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید -17.3 -17.58 -17.58 -17.58 -17.58 -17.58
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 21.6 18 17.2 16.4 16 15
انتظارات ذخیره سازی اعتماد مصرف کننده -3.5 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86
اعتماد مصرف کننده انتظارات بی حد و حصر 0.6 -2.79 -3.36 -2.8 -2.8 -2.81
[+]