FedEx | نقدی پرداخت می شود از دارایی های ثابت

Last Quarter:

1.25B USD

پارسال:

4.34B USD