آلمان - جمعیت - پیش بینیآلمان کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 4
افراد شاغل 44783 44800 44850 44900 45090 45900
افراد بیکار 2256 2490 2520 2550 2600 2710
تغییر نرخ بیکاری -23 7 11 15 9 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.3
نرخ بیکاری جوانان 6.2 6 6.1 6.2 6.3 6.9
بهره وری 103 104 105 105 106 109
هزینه های کار 113 114 114 115 116 120
پست های خالی شغلی 660 670 691 685 668 640
دستمزد 3875 3940 3980 4000 4010 4110
دستمزد در تولید 167 114 115 115 116 120
رشد دستمزد 0.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8
حداقل دستمزد 8.84 8.84 9.5 9.5 9.5 9.5
جمعیت 82.85 82.85 83.14 83.14 83.14 83.45
سن بازنشستگی زنان 65.58 65.58 65.67 65.67 65.67 65.75
سن بازنشستگی مردان 65.58 65.58 65.67 65.67 65.67 65.75
نرخ مشارکت نیروی کار 61 62 62.4 62.6 62.8 64
هزینه زندگی خانواده 1990 2000 2150 2150 2150 2200
هزینه زندگی انفرادی 1240 1300 1360 1360 1360 1450
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2140 2200 2200 2200 2280
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 3650 3700 3700 3700 3750
قسمت مدت زمان اشتغال 10846 11800 12000 12100 12250 13500
تغییر اشتغال 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3
نرخ اشتغال 75.4 75.9 76 75.9 75.7 75.4
استخدام تمام وقت 29621 31200 31400 31500 31600 32500
[+]