آلمان - نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت - پیش بینیآلمان مالیات گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
[+]