غنا - ذخایر ارزی - پیش بینیغنا پول گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 17 17 17 17 17 16
ذخایر ارزی 6901 6972 6968 6969 6969 6969
ترازنامه بانک 97570 103344 78038 110195 113589 85747
نرخ بهره سپرده 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 12.3
ترازنامه بانک مرکزی 58753 59452 45110 59488 59495 46110
[+]