یونان - حساب جاری - پیش بینییونان تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1970 -1270 -1700 -2110 -1470 -1630
صادرات 3005 2650 2750 2810 2770 3050
واردات 4976 3920 4450 4920 4240 4680
حساب جاری 192 1340 -1100 -1200 950 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 -1 -1 -0.5 -0.5 -0.2
بدهی خارجی 401887 415000 419000 424000 428000 445000
گردش سرمایه -89.21 1450 -280 -820 750 -360
حواله 105 62 79 85 87 89
ذخایر طلا 113 113 113 113 113 113
شاخص تروریسم 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
درآمد گردشگری 1475 2680 250 228 2450 320
ورود توریست 2365125 2851000 401000 372000 2791000 465000
تولید نفت خام 4 4 4 4 4 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 508 320 290 750 690 400
[+]