یونان - حساب جاری - پیش بینییونان تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1919 -1700 -2110 -1470 -1380 -1630
صادرات 2543 2750 2810 2770 2870 3050
واردات 4462 4450 4920 4240 4250 4680
حساب جاری 1577 -1100 -1200 950 1550 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 -1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.2
بدهی خارجی 395304 419000 424000 428000 375123 445000
گردش سرمایه 1174 -280 -820 750 1240 -360
حواله 78.6 79 85 87 79.26 89
ذخایر طلا 113 113 113 113 113 113
شاخص تروریسم 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
درآمد گردشگری 3384 250 228 2450 2850 320
ورود توریست 3672926 401000 372000 2791000 1627000 465000
تولید نفت خام 4 4 4 4 3.95 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 267 290 750 690 300 400
[+]