گینه بیسائو - تغییرات سالیانه خرده فروشی - پیش بینیگینه بیسائو مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.7 22.25 18.47 25.08 7.98 19.1
[+]