اندونزی - اندازه اصل تورم - پیش بینیاندونزی قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.18 3.5 3.6 3.9 4 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 0.24 0.6 0.29 0.31 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 135 136 138 139 147
قیمت مصرف کننده اصلی 125 126 126 127 128 135
اندازه اصل تورم 2.87 2.7 2.8 2.96 2.99 3.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 141 140 143 140 140 151
قیمت تولید 165 166 170 174 176 189
قیمت صادرات 164 164 150 164 164 155
قیمت واردات 147 146 139 146 146 147
تورم مواد غذایی 5.35 4.5 4.6 4 3.5 4
تغییر قیمت تولید کننده 6.6 6.7 6.8 7 6.9 5
CPI مسکن آب و برق 129 132 133 134 134 143
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 144 146 146 137 158
[+]